Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Vienuoliktas skyrius

Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių 

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

i. VENGRIJA

KEK VONAL – TARNYBOS LINIJA PEREINAMOSIOS EKONOMIKOS VALSTYBĖJE

EVA KERPEL -YOUNG IR EVA  FLASKAY

Kek Vonal - seniausia ir didžiausia pagalbos linija vaikams ir jaunuoliams Vengrijoje 1993 metais buvo įkurta trijų psichologų. Įkūrėjai buvo labai patyrę pagalbos ir terapijos vaikams srityje, o dirbdami savo darbą, jie dažnai suprasdavo, jog daugelio vaikų gyvenimuose kažko trūksta, o būtent, asmens, kuris juos išklausytų. Prieš septynerius metus tarnyba ėmė teikti psichologinę pagalbą viena telefono linija, į kurią nemokamai galėjo skambinti žmonės iš visos šalies keletą valandų per dieną. Į skambučius atsiliepdavo trys psichologai. Tuo pačiu metu vyko savanorių atranka ir apmokymai. Dabar Kek Vonal teikia pagalbą trejomis telefono linijomis, dirbančiomis aštuonias valandas per dieną ir kur dirba 60 savanorių. 2000  metais tarnyboje užregistruota daugiau nei 22 000 skambučių.

Iki 1990-ųjų Vengrija priklausė ,,kitai Europos daliai": politiškai ji priklausė Sovietų įtakos sferai, ekonomiškai buvo geriau išsivysčiusi nei dauguma panašių valstybių, tačiau žymiai labiau atsilikusi nei Vakarų Europos valstybės. Devintajame dešimtmetyje Geležinė uždanga vis dar skyrė valstybę ir izoliavo ją bei jos gyventojus nuo likusio pasaulio, bet jau pradėjo silpti. Prasidėjus 1989-1990 m. politinėms permainoms, Vengrija tapo pereinamąja valstybe visomis prasmėmis: suabejota senosiomis vertybėmis, susiformavusiomis prieš arba po Antrojo pasaulinio karo; politiniai, ekonominiai bei socialiniai pamatai sunaikinti ir pamažu keičiami naujais.

Kiekvienas asmuo, dirbantis su vaikais, žino, jog vaikams reikia stabilumo. Pereinamuoju laikotarpiu reikia ypatingų pastangų, kad su vaikais būtų elgiamasi kaip su vertingiausiu šeimos ir visuomenės atstovu. Naujai atsiradusių organizacijų veikloje šio požiūrio kartais pasigendame. Pereinamuoju laikotarpiu labiausiai kenčia vaikai ir jauni žmonės. Nors moderniose visuomenėse paprastai veikia vaikų linijos, bet jų reikia vis daugiau, Kek Vonal įsteigimas ir veikla taip pat yra tiesioginis atsakas į Vengrijos vaikus ir jaunimą užgulusią naštą.

Socialinis kontekstas

Siekiant pabrėžti aplinkybes, kuriomis Kek Vonal 1993 metais pradėjo veikti, toliau pateikiame kai kuriuos svarbius socialistinės Vengrijos bruožus, nors tai ir nebus išsami situacijos apžvalga ar kokių nors bruožų įvertinimas.

·   Praktiškai nebuvo nė vienos privačios įmonės,

·   nebuvo nė vienos viešosios (nevyriausybinės) organizacijos,

·   ,,didysis brolis" pasirūpindavo viskuo (namais, švietimu, sveikatos apsauga, darbu: turėti darbą buvo ne tik teisė, bet ir pareiga),

·   ,,didysis brolis" taip pat stebėjo tave (praktiškai nebuvo organizuoto nusikalstamumo; nebuvo jokių nepastebėto judėjimo pasienio zonoje, jokių susirinkimų viešose vietose, arba, netgi ir privačiose vietose; leidiniai buvo cenzūruojami),

·   jokių labdaros tradicijų,

·   buvo privaloma dalyvauti ,,savanoriškoje" veikloje – priešingu atveju buvo baudžiama; į tikrą savanorišką veiklą buvo žvelgiama įtariai.

Nuo 1990 m.

·   buvo atvertos visos sienos, bet kas galėjo keliauti praktiškai nepastebėtas (ėmė dingti vaikai!),

·   praktiškai imta leisti laisvai prekiauti prekėmis ir teikti paslaugas,

·   skatinamas privačių bendrovių atsiradimas,

·   galima steigti NVO,

·   galima tapti ,,tikruoju" savanoriu,

·   steigiamos demokratiškos įstaigos,

·   policija turėjo tapti žmonių draugais, tačiau jais kaip ir seniau nebuvo pasitikima.

Pereinamojo laikotarpio pasekmės šeimoms

Net ir pateikus tokį ribotą ir pernelyg supaprastintą abiejų laikotarpių aprašymą tampa aišku, kodėl pereinamą laikotarpį išgyvenančios valstybės yra taip vadinamos. Šeimos, o ypač vaikai dėl visų šių permainų labai skaudžiai nukenčia. Štai neigiamos pasekmės:

·   anksčiau buvo sąlyginė lygybė, o dabar – milžiniška turtinė nelygybė,

·   anksčiau – šimtaprocentinis darbas (nors ir labai prastai apmokamas) – dabar – 6 procentų nedarbas (kai kuriuose regionuose iki 80 procentų),

·   anksčiau buvo garantuojama socialinė rūpyba (žemo lygio, tačiau garantuota) – dabar benamiai ir bedarbiai žmonės paliekami likimo valiai,

·   anksčiau praktiškai nebuvo organizuoto nusikalstamumo, narkotikų, prostitucija buvo ribota – šiuo metu Vengrija gana dažnai yra visų šių reiškinių tranzito šalis.

Tačiau, kita vertus, yra ir teigiamų pokyčių:

·   tapo įmanoma asmeninė laisvė ir nepriklausomybė,

·   žmonės vis geriau suvokia socialinės atsakomybės sąvoką,

·   pastebėta, jog visuomenė ėmė spausti vyriausybę, pastebimas atstovavimas valdžiai dėl socialinės infrastruktūros tobulinimo,

·   visuomeninės organizacijos (NVO) bei pagalbos-sau grupės puikiai gyvuoja,

·   vis daugiau žmonių nori dirbti savanorišką darbą,

·   rodoma iniciatyva ugdant jaunimą, kad šie sugebėtų susidoroti su krizinėmis situacijomis, taptų socialiai sąmoningi,

·   galiausiai vis daugiau jaunų žmonių renkasi savanorio darbą.

Vertėtų suprasti, jog nepaisant šių milžiniškų permainų, Vengrijos visuomenė yra labai panaši į bet kurią šiuolaikinę, santykinai ekonomiškai išsivysčiusios valstybės visuomenę. Anksčiau, kaip ir dabar buvo populiarios pilnos šeimos, o skyrybų skaičius panašus, kaip ir  bet kurioje kitoje Europos valstybėje. Net ir prieš 1990-uosius Vengrijoje, kaip ir kitose šalyse, keitėsi vertybės ir imta jomis abejoti, o atsakomybė už vaikus iš šeimos perėjo į įvairių institucijų (pvz. mokyklų) rankas lygiai taip pat, kaip ir kitur. Telekomunikacijų ir informacijos amžius į Vengriją būtų atėjęs be jokių politinių pokyčių, ir tuo pačiu būtų atsinešęs visas atitinkamas pasekmes vaikų vystymuisi. Pereinamuoju laikotarpiu veikia papildomi faktoriai, šalia kitų  veiksnių, būdingų apskritai šiuolaikinei visuomenei, iš kurių rimčiausias – ankstesnio socialinio tinklo suirimas kol dar nėra susiformavęs naujas.

Kek Vonal kaip organizacija

Kek Vonal – nevyriausybinė organizacija, dažniausia finansuojama labdaros pagrindais, įskaitant  dažnus ir aktyvius prašymus privačioms ir viešoms įstaigoms bei institucijoms finansuoti tam tikrus projektus. Didelę dalį sąskaitų už visas tris nemokamas linijas padengia Vengrijos telekomunikacijų kompanija Matav, kurios finansinė pagalba derybų keliu nustatoma kiekvienais metais. Biuro nuoma, administracinėmis išlaidomis, vieno viso etato bei dviejų pusės etato darbuotojų atlyginimais pasirūpina Budapešto savivaldybė. Kiti kvalifikuoti darbuotojai (apmokymų vedantieji ir supervizoriai) yra sudarę sutartis su Kek Vonal, pagal kurias atlyginimai mokami iš gautos labdaros. Per pastaruosius septynerius metus tarnyba parengė 120 savanorių. Šiuo metu pagalbos linijoje dirba 60 savanorių, jie už darbą negauna jokio atlyginimo. Įprastam administraciniam darbui talkininkauja vienas neįgalus darbuotojas.

Kek Vonal darbo tvarka yra tokia:

·   Pagalba teikiama šalies mastu nuo 13 iki 21 val. kiekvieną dieną be išeiginių.

·   Pašnekovams garantuojamas anonimiškumas, išskyrus atvejus, kuomet prašoma asmeninės pagalbos (skambinantysis gali pasirinkti).

·   Pagalbą teikia tik savanoriai darbuotojai.

·   Visi savanoriai apmokami (apie 150 val.).

·   Skirdama pagalbą bei vykdydama apmokymus, Kek Vonal vadovaujasi Didžiosios Britanijos ChildLine pavyzdžiu, tačiau atsižvelgia ir į nacionalinius skirtumus.

·   Kek Vonal pripažįsta IFOTES taisykles.

·   Į Kek Vonal galima kreiptis dėl įvairiausių, visokių vaikų ir jaunimo sunkumų.

·   Kek Vonal naudojasi išsamia duomenų baze apie įvairią paramą  (socialinę, švietimo ir sveikatos apsaugos) teikiančias organizacijas.

·   Kek Vonal palaiko gerus santykius su Vyriausybe, seniūnijomis, policija, spauda ir kitomis šalies institucijomis.

·   Siekdama paramos pagalbos linijos darbo Vengrijoje tobulinimui, Kek Vonal užmezgė ypač draugiškus ryšius su  ChildLine Didžiojoje Britanijoje. Jungtinėje Karalystėje įgyta patirtis, kuomet darbuotojams buvo teikiama specialistų parama, puikiai prigijo Vengrijoje. Tarnybos surengė keletą reguliarių dvišalių susitikimų, stebėjo ir aptarė darbo metodus,  organizavo apmokymus. Šių santykių dėka Europos vaikų gerovės forumas Kek Vonal priėmė į Europos pagalbos linijų jaunimui tinklą.

Didžiausia vertybė – savanoriai

Kadangi po 1945 m. Vengrijoje nebuvo tradicijos skirti labdarą ar dirbti savanoriškais pagrindais, sunku patikėti, jog 1993 metais, finansuojama tik iš labdaros ir pasitelkusi savanorius pagalbos linija Kek Vonal pradėjo darbą.  Tačiau, nors Kek Vonal pastoviai turi finansinių sunkumų, bet jos ne didesnės nei turi daugelis ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse veikiančių nevyriausybinių organizacijų. Be to, iki šiol Kek Vonal nesunkiai sekėsi surasti savanorių darbuotojų. Pati organizacija tai paaiškina tuo, jog ji buvo viena iš pirmųjų NVO (per pastaruosius keletą metų šioje srityje auga konkurencija) ir sugebėjo užsitiktinti gerą vardą. Verta pažymėti, jog iš visų pastaruoju metu Vengrijoje įsteigtų pagalbos linijų vaikams ir jaunimui Kek Vonal yra vienintelė tarnyba, siūlanti tokią plačią apmokymų programą ir taikanti griežtus darbo kokybės reikalavimus.

Nemažą dalį savanorių vilioja darbas Kek Vonal tarnyboje, būtent dėl to, jog šis yra susijęs su pagalba vaikams ir jaunimui. Nors priimant į darbą toks reikalavimas ir netaikomas, daugelis į Kek Vonal priimamų savanorių yra baigę universitetus, o tuo galima paaiškinti jų padidėjusį socialinių problemų suvokimą. Savanorius Kek Vonal ypač traukia galimybė dalyvauti rimtuose apmokymuose, ko negali pasiūlyti kitos NVO. Be to, reguliarių pakartotinų apmokymų dėka savanoriai atnaujina savo žinias, pripažįsta jų vertę organizacijoje ir tokiu būdu sumažina šių darbuotojų kaitą. Žinoma, tai nereiškia, jog Kek Vonal tarnyboje nėra savanorių kaitos, tačiau jų kaitos lygis neviršija normos.

Daugelis savanorių, dirbančių Kek Vonal, yra moterys, o tai - įprastas reiškinys visose valstybėse. Vidutinis savanorių amžius yra gerokai mažesnis nei 40 metų, čia dirba daug gerokai jaunesnių žmonių. Be to, tarnyba ypač dažnai naudojamasi kaip mokymo baze aukštųjų mokyklų  psichologijos ar socialinių darbuotojų studijose. Universitetai yra įtraukę studentų praktiką Kek Vonal savanoriškoje pagalbos telefonu tarnyboje į mokymo programą. Labiau patyrę savanoriai padeda apmokyti naujus darbuotojus, be to, dalyvauja kolegų profesinėje priežiūroje, aktyviai padeda neseniai parengtiems savanoriams dirbti pagalbos linijoje.

Skambučių tipai

Į Kek Vonal skambina vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 25 metų amžiaus. 2000-aisiais užregistruota apie 22 000 skambučių, ir maždaug penkis kartus daugiau bandymų paskambinti. Savanoriai parengti spręsti visas problemas – tiek rimtesnes, tiek paprastesnes. Remiantis statistika, prisiskambinusių pateikiamos problemos yra labai panašios į problemas, su kuriomis kreipiamasi į kitose šalyse veikiančias pagalbos linijas, t.y. dėl santykių tarp žmonių, šeimos bei seksualumo problemų. Pastaruoju metu daugėja kreipimųsi dėl narkomanijos ar priekabiavimo;  vienatvės, depresijos, minčių apie savižudybę.

Dažniausia skambinantieji tik prašo, kad kas nors juos išklausytų ir pasikalbėtų su jais apie jų problemas, tačiau kai kuriais atvejais jie nukreipiami kitiems kvalifikuotiems specialistams, kad šie suteiktų specifinę pagalbą. Nukreipimams Kek Vonal pasitelkia savo tarnybos išsamias duomenų bazes. Vieną procentą skambučių sudaro atvejai, kuomet Kek Vonal pasiūlo individualią savo tarnybos teikiamą asmeninę terapiją.

Perspektyvos

Dabartinės Kek Vonal veiklos neįmanoma sulyginti su tuo, ką galėtume turėti prieš pereinamąjį laikotarpį. Lygiai taip pat sudėtinga spręsti, ar pagalbos linija vaikams ir jaunimui dabar yra reikalingesnė nei prieš 15 metų. Tačiau Kek Vonal darbuotojai įsitikinę, jog vis daugiau jaunų žmonių ieško pagalbos.  Šiame telekomunikacijų ir informacijos amžiuje vaikai jaučia ypač didelį poreikį bendrauti, ir taip yra ne tik Vengrijoje. Pasirodo, jog ryšio priemonės daugiausia yra naudojamos siekiant išvengti gyvo bendravimo. Ši problema dažnai aktuali tiems paskambinusiems, kurie turi savo mobiliuosius telefonus, kompiuterius, video, DVD ir pan., tačiau nepažįsta nė vieno žmogaus, kuris galėtų juos išklausyti.

Tarnybos Kek Vonal darbuotojai įsitikinę, jog tiek vaikai, tiek jaunimas lygiai kaip ir visi kiti žmonės turi teisę būti išklausyti. Idealu, jei tokie žmonės būtų tėvai, artimieji, draugai, ir visi kiti, bendraujantys su vaikais. Jeigu tokių santykių nėra, Kek Vonal mano, kad jų pareiga ir yra ne tik išklausyti bei plėsti savo galimybes, tačiau ir ginti vaikų bei jaunimo teises. Šiam tikslui įgyvendinti per septynerius darbo su vaikais ir jaunimu metus Kek Vonal sukaupė pakankamai medžiagos.

Kek Vonal prognozuoja, jog ateityje nevyriausybinės organizacijos tarpusavyje ims labiau konkuruoti dėl finansavimo šaltinių, kurių skaičius, reikėtų tikėtis, taip pat išaugs. Iš Vengrijoje veikiančių telefoninių tarnybų vaikams ir paaugliams, Kek Vonal yra vienintelė tarnyba, aktyviai bendraujanti  su užsienio organizacijomis, o jos darbas prilygsta nevyriausybinėms organizacijoms dirbančiomis Europos Sąjungoje. Yra tikimybė, jog per kelerius metus Vengrija įstos į Europos Sąjungą. Kek Vonal tikisi, jog ši permaina taip pat turėtų būti naudinga vaikams ir jaunimui.


ii. INDIJA

CHILDLINE Indija

DARBAS  SIEKIANT PADĖTI VAIKAMS BENDROMIS JĖGOMIS

JEROO M. BILLIMORIA

CHILDLINE Indija – tai nacionalinė, 24 valandas per parą dirbanti nemokama pagalbos linija, įsteigta 1996 metais. Jos tikslas – prireikus padėti vaikams rasti ilgalaikę globą ir apsaugą, po kurio laiko įvertinti, ar pagalba buvo tinkama. Aiškumo dėlei, toliau pateikiame pagrindinius Indijos CHILDLINE tarnybos principus.

·   Nacionalinė tarnyba: CHILDLINE yra Indijos Socialinio teisingumo ministerijos, Vyriausybės, NVO, UNICEF ir kitų sektorių bendra.

·    Dirbama 24 valandas per parą: į CHILDLINE galima paskambinti bet kada.

·    Nemokamas telefono numeris: prireikus, telefonu 1098 gali nemokamai skambinti bet kuris vaikas ar suaugęs asmuo.

·    Ypatingi atvejai: vaikui išgyvenant krizę reikalingas kitų tarnybų dalyvavimas. Ši pagalba gali trukti nuo tada, kai buvo paskambinta, iki tol, kol vaikui nebegrės tikimybė grįžti į krizinę situaciją.

·    Tiesioginė pagalba: CHILDLINE darbuotojas pasiruošęs susitikti su bet kuriuo telefonu 1098 paskambinusiu vaiku. Be to, CHILDLINE rūpinasi, kad apie pagalbos linijos paslaugas žinotų atokiau nuo centrų (priemiesčiuose, rajonuose) gyvenantys vaikai.

·     Asmenys, kuriems reikia globos ir apsaugos tai: jauni žmonės iki 18 metų amžiaus, ypatingais kriziniais atvejais – iki 25 metų amžiaus, vaikai, iš kurių atimtos jų teisės, ypač gatvės vaikai, dirbantys ar patyrę prievartą, vaikai - prekybos vaikais aukos, neįgalieji, priklausomybės ligomis sergantys, pažeidę įstatymus, valstybės įstaigų globojami vaikai, psichikos ligomis, ŽIV/AIDS sergantys, nepilnamečiai politiniai pabėgėliai, krizes išgyvenančių šeimų vaikai.

·     Vaikų nukreipimas: ypatingais atvejais CHILDLINE nukreipia vaikus į kitas organizacijas ilgalaikei reabilitacijai.

CHILDLINE darbo metodika

Atsakydama į vaikų bėdas, CHILDLINE teikia visapusišką pagalbą – pradedant gelbėjimu, baigiant reabilitacija. Siekiant efektyviai apsaugoti vaikus, pagalbos linija vadovaujasi trijų principų strategija: pirma - išklausyti vaikus ir atsakyti į jų poreikius, antra - organizuoti specialius apmokymus policijai, gydytojams/slaugytojams/medicinos asistentams, teisininkams ir pan., trečia – remti vaikams palankią sistemą.

SKUBUS SUSISIEKIMAS BEI PAGALBA ĮVEIKIANT KRIZĘ

Šiuo metu keturiolikoje Indijos miestų veikia 24 visą parą dirbantys centrai (vadinami ,,bendradarbiaujančiais centrais"). Paprastai jie įsikūrę vaikų prieglaudoje, ligoninėse, mokyklose, priklausomai nuo to, kokių skambučių tikimasi sulaukti iš vietinių gyventojų. Kiekviename centre dirbanti 10 darbuotojų grupė atsako į skambučius, toliau rūpinasi tais, kuriems reikia pagalbos.

Be šių  centrų, veikia pagalbinės tarnybos (vadinamos ,,paramos organizacijomis"), į kurias galima kreiptis, jei telefonu 1098 skambinantis vaikas yra netoli jų geografinės vietovės. Šiuo metu Indijoje veikia 22 CHILDLINE paramos organizacijos. Šis centrų ir paramos organizacijų tinklas kiekviename mieste siekia tinkamai padėti vaikams, patekusiems į krizines situacijas.

ILGALAIKĖ REABILITACIJA

Suteikus vaikams reikalingą pagalbą, CHILDLINE ištiria įvairias tolimesnes vaiko galimybes: tęsti mokslus, įgyti profesiją arba grįžti į namus. Atsižvelgdama į paties vaiko sprendimą, CHILDLINE jį nukreipia į reikiamą to miesto organizaciją (vadinamą ,,resursų centru"). Kiekviename mieste, kuriame veikia CHILDLINE, yra nemažai resursų centrų gatvės vaikams, vaikams, kurie siekia atsikratyti priklausomybės ligų, taip pat – vaikų švietimo centrų ir kt.

APMOKYMAI, TINKLO PLĖTRA IR DOKUMENTACIJOS VEDIMAS

Kiekviename iš 14  miestų veikia  CHILDLINE centrai (vadinami ,,pagrindine tarnyba"), kurie koordinuoja CHILDLINE personalo, bei specialistų, dirbančių vaikų apsaugoje apmokymus, sistemiškai registruoja vaikų problemas, ir siekia užtikrinti, kad mieste veikianti CHILDLINE tarnyba veiktų aktyviai bendradarbiaujant NVO ir valstybinėms organizacijoms organizuojant vaikų apsaugą.

VIEŠOS DISKUSIJOS APIE VAIKŲ PROBLEMAS, CHILDLINE VEIKLOS APŽVALGA

Siekiant, kad vaikus išgirstų miesto valdžios organai, kartą per du mėnesius sušaukiama CHILDLINE patarėjų taryba. Šią tarybą sudaro policijos, sveikatos apsaugos sistemos, kovos su vaikų nusikalstamumu sistemos, telekomo atstovai.

CHILDLINE vadovaujasi visapusiškos pagalbos teikimu ir tiki, jog ši sistema yra ypač svarbi siekiant efektyviai padėti vaikams, kuriems reikalinga globa ir saugumas. Vaikų dalyvavimas šioje veikloje yra esminis. Tai atsispindi toliau pateiktoje lentelėje.

Telefono surinkimas 1098 (dešimt – devyniasdešimt aštuoni)

Vaikas/suaugęs globėjas paskambina į CHILDLINE telefonu 1098 arba tiesiogiai apsilanko telefoninėje tarnyboje.

Sveiki, CHILDLINE

CHILDLINE personalas priima skambučius ir į juos atsako.

Krizių intervencija

Tiesioginė pagalba: medicinos pagalba, pastogės suteikimas, apsauga nuo prievartos, repatriacija, pagalba mirties, vaikų dingimo atvejais, intensyvios konsultacijos.

Pagalba telefonu: emocinės paramos, informacijos suteikimas, nukreipimas į tarnybas vaikams, informacija apie CHILDLINE, tylieji skambučiai.

Ilgalaikė reabilitacija

Nukreipimas bei bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, kurios teikia specializuotas paslaugas, repatriacija, šeimos narių įtraukimas, savanorių grupės tolesniam darbui su vaikais formavimas.

CHILDLINE struktūra

Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, įvairių vaikų poreikių tenkinimą, CHILDLINE sukūrė specialią vidaus struktūrą. Vis dėlto, kiekvienam miestui rekomenduojama pritaikyti jam geriausiai tinkančią struktūrą, kuri atitiktų vietinius poreikius. Yra penkios sudedamosios dalys visuose miestuose, kuriuose veikia CHILDLINE. Toliau pateikiame šių dalių aprašymus bei jų funkcijas CHILDLINE.

CHILDLINE – PATARIAMOJI TARYBA

Kiekviename mieste/gyvenvietėje/rajone veikia CHILDLINE Patariamoji taryba (CAB), kurios tikslas – prižiūrėti ir numatyti CHILDLINE veiklos gaires mieste. Tarybą sudaro atstovai iš ,,bendradarbiavimo", ,,paramos" ir ,,resursų" centrų, akademinių institucijų darbuotojai, valdininkai ir įvairių susijusių struktūrų atstovai. Taryba rengia susitikimus kartą per du mėnesius.

CHILDLINE – PAGRINDINĖ TARNYBA

Šios organizacijos pirminė funkcija – užtikrinti efektyvų organizacijų, susietų su CHILDLINE, bei kitų susijusių struktūrų bendradarbiavimą ir darbuotojų apmokymą. Ji taip pat atsakinga už miesto visuomenės informavimą apie tarnybos paslaugas. Pagrindinė tarnyba taip pat atsakinga už tyrimus bei dokumentacijos tvarkymą miesto lygiu.

CHILDLINE – BENDRADARBIAUJANTI ORGANIZACIJA

Šioje tarnyboje atsiliepiama į telefono skambučius. Kiekvienas miestas gali turėti vieną ir daugiau bendradarbiaujančių organizacijų. Tokios organizacijos funkcijos – priimti žmonių, paskambinusių numeriu 1098 skambučius, atsiliepti į juos bei įvertinti po ilgesnio laiko, kokios yra pgalbos pasekmės. Be to, bendradarbiaujančios organizacijos yra atsakingos už visuomenės informavimą, apmokymų, tyrimų organizavimą bei dokumentacijos tvarkymą.

CHILDLINE -  PARAMOS ORGANIZACIJA

Ši organizacija atsiliepia į skambučius iš bendradarbiaujančios organizacijos ir teikia tolesnę pagalbą prisiskambinusiems pagal regioninį principą. Paramos organizacija padeda informuoti visuomenę, padeda apmokyti darbuotojus, atlieka tyrimus, tvarko dokumentaciją.

CHILDINE - RESURSŲ CENTRAS

Jis teikia specializuotas paslaugas tokias kaip konsultavimas, pastogė, teisinės konsultacijos ir pan. Resursų centras norėtų išplėsti teikiamų paslaugų spektrą.

Visi penki organizaciniai elementai yra ypač svarbūs efektyviam tarnybų darbui visuose miestuose. Vis dėlto, kiekviename mieste struktūros sudėtis priklauso nuo gyventojų skaičiaus ir vaikų problemų. CHILDLINE struktūra pasiteisina vien dėl to, jog nevyriausybinės organizacijos pasitiki CHILDLINE darbo principais ir yra šio darbo partnerės.

Partnerysčių formavimas: CHILDLINE kelias

CHILDLINE manymu, siekiant efektyviai aprūpinti  vaikus globa ir saugumu, būtina bendradarbiauti su kitomis organizacijomis. Taip užtikrinamas koordinuotas darbas ir išvengiama tam tikrų funkcijų pasikartojimo, apibrėžiama bendra vizija ir strategija vaikams, stokojantiems globos ir saugumo.

Pagrindiniai CHILDLINE partneriai yra šie: vaikai, nevyriausybinės organizacijos, Vyriausybė bei susijusios struktūros, įskaitant bendruomenę. Toliau pateikiame partnerių funkcijas:

·   Vaikai/gatvės jaunimas dalyvavo tarnybos veikloje kuriant pagalbos linijos, 1996 m. pradėjusios darbą Mumbajuje, koncepciją. Nuo tada kiekviename mieste pradedant CHILDLINE tarnybos darbą įtraukiami vaikai kuo geresniam tarnybos pritaikymui miesto poreikiams. Visuose CHILDLINE veiklos miestuose didesnę personalo dalį sudaro jaunimas, kuris anksčiau pats išgyveno sunkias situacijas ir dabar siekia padėti kitiems vaikams. Žinią apie CHILDLINE išplatina taip pat vaikai. Vaikai taip pat dalyvauja vertinant tarnybos darbą. Kiekvieną mėnesį, siekiant vaikams sudaryti galimybę išreikšti savo nuomonę apie pagalbos linijos veiklą, organizuojama atvirų durų diena.

·   Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su vaikais bendradarbiauja teikiant ilgalaikę reabilitaciją vaikams, informuojant visuomenę apie CHILDLINE, nustatant apmokymų poreikius miestui  bei organizuojant apmokymus kartu su susijusiomis struktūromis.

·   Valdžios organizacijos: kiekviename mieste aukštesnes pareigas užimantys valdžios   organizacijų atstovai, susiję su vaiko apsauga, dalyvauja CHILDLINE Patariamosios tarybos susitikimuose, kuriuose aptariamas skambučių pobūdis bei sunkumai, iškylantys atsakant į skambučius. Be to, CHILDLINE organizuoja reguliarius seminarus kartu su personalu iš valstybinių organizacijų, kad pastarieji geriau pajustų vaikų teisių problemos aktualumą bei praplėstų bendradarbiavimo apimtį.

·   Bendruomenė: kiekvienam bendruomenės nariui CHILDLINE sudaro sąlygas savo mieste ginti  vaikų teises. Bendruomenė taip pat dalyvauja CHILDLINE veikloje: ji nukreipia vaikus į tarnybą, suteikia resursus, informuoja visuomenę apie tarnybos paslaugas.

·   Siekiant finansuoti Indijos CHILDLINE  plėtrą ir gauti paramą iš Jungtinės Karalystės nacionalinės loterijos labdaros valdybos, 1998 m. Indijos CHILDLINE ir Didžiosios Britanijos ChildLine tapo partneriais. Be finansinės paramos Indijai, partnerystė leido apsikeisti mintimis, patirtimi ir darbo metodikomis, kurių dėka pasiekta geresnių rezultatų teikiant paslaugas vaikams, ypač skirtinguose kontinentuose.

·   Indijos CHILDLINE fondas   stengiasi įsteigti panašias pagalbos tarnybas besivystančiose valstybėse. Bendradarbiaudama su ChildLine Didžiojoje Britanijoje, CHILDLINE Indijoje siekia vystyti tarptautinį  vaikų apsaugos organizacijų tinklą, kuriame daug dėmesio būtų skiriama vaikų problemoms besivystančiose valstybėse.

Esminiai CHILDLINE partnerių principai

CHILDLINE struktūros narius labiausiai jungia įsipareigojimas ginti vaikų teises. Šioje tarnyboje visi sprendimai priimami kolektyviai, pasitarus su visais partneriais. Pagrindiniai CHILDLINE partnerių principai yra šie:

CHILDLINE yra svarbus kiekvienas skambutis

Vaikas mums gali paskambinti paprasčiausiai norėdamas pasišnekėti (arba taip gali atrodyti), piktžodžiauti, tačiau greičiausiai jis/ji nori patikrinti, kaip mes su juo bendrausime. ,,Tyliaisiais" skambučiais taip pat gali būti siekiama patikrinti mūsų reakciją. Kitą kartą šie asmenys skambins jau pasitikėdami mumis, todėl kiekvienas, paskambinęs telefonu 1098 sulaukia vienodai rimto atsakymo.

CHILDLINE vaikas turi dalyvauti pagalbos teikimo procese       

Mes manome, kad patys vaikai taip pat turėtų dalyvauti sprendžiant iškilusias problemas, nes to vienpusiškai padaryti neįmanoma. Vaikui reikia padėti suformuluoti sprendimą, tačiau jo niekada negalima versti priimti kitų žmonių sugalvotą išeitį.

CHILDLINE negali dirbti individualiai

CHILDLINE vadovaujasi bendradarbiavimo principais ir naudojasi bendruomenėje veikiančių organizacijų pagalba. Pagalbos linija suvokia, jog negali dirbti izoliuotai, todėl stengiasi įtraukti kuo daugiau suinteresuotų organizacijų siekiant apsaugoti vaikus. Būtent todėl ji bendradarbiauja su NVO bei valstybinėmis organizacijomis.

CHILDLINE vadovaujasi skaidrumo principais ir yra atskaitinga

Mes mokomės iš savo klaidų, todėl nors ir suvokiame, kad ateityje jų pasitaikys, už jas prisiimame atsakomybę ir tuo pačiu jas vertiname kaip galimybę tobulėti.

Kaip yra dirbama bendradarbiaujant?

Siekiant padėti vystyti CHILDLINE tarnybą visoje Indijoje, svarbus vaidmuo tenka fondui CHILDLINE Indija (CIF). Šio fondo tikslas – teikti reikalingus resursus ir padėti vadovauti organizacijai. Siekiant užtikrinti šiuos siekius, fondas užsiima toliau aprašyta veikla:

MIESTO PARENGIMAS PRIEŠ ĮSTEIGIANT PAGALBOS LINIJĄ

Prieš pradedant tarnybos veiklą, svarbu parengti vaikus, nevyriausybines organizacijas bei susijusias struktūras, koks bus jų vaidmuo bendradarbiaujant su CHILDLINE. Šį procesą sudaro keletas etapų:

I etapas: Poreikių įvertinimo studija bei resursų sąrašo sudarymas.

Šio etapo metu organizacijos atlieka poreikių įvertinimo studiją ir sudaro mieste veikiančių organizacijų sąrašą.

II etapas: CHILDLINE organizacinės struktūros sukūrimas.

Šio etapo metu sukuriama CHILDLINE veiklos strategija konkrečiame mieste. Be to, aptariama CHILDLINE Patariamosios tarybos sudėtis. Bandomoji tarnybos veikla pradedama iš karto gavus telefono linijas bei reikalingas patalpas.

III etapas: Bandomasis tarnybos veiklos laikotarpis.

Šio etapo metu įjungiama linija, kurios numeris yra 1098, visas dėmesys skiriamas vaikų informavimui apie veikiančią tarnybą. CIF personalas CHILDLINE darbuotojams surengia šešių dienų trukmės seminarą, kurio metu paaiškinama CHILDLINE sąvoka bei filosofija, dalijamasi intervencijos, informavimo bei informacijos įforminimo  strategijomis. Kaip minėta anksčiau, bandomuoju veiklos laikotarpiu dalyvavo penki miestai – Jaipur, Bhubaneshwar, Trivandrum, Varanasi ir Goa.

KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ VAIKAMS UŽTIKRINIMAS

CIF palaiko ryšius su visuose miestuose veikiančiais CHILDLINE padaliniais.

Vizitai užtikrinantys glaudų ryšį ir teikiantys pagalbą

CIF darbuotojai apsilankė visuose CHILDLINE padaliniuose, kur jie pasidalijo įgyta patirtimi, naujomis kituose miestuose sukurtomis strategijomis. Be to, siekiant išsiaiškinti specifinius atskirų miestų poreikius ir panašumus, CIF personalas palaiko ryšius su miestuose veikiančiais CHILDLINE partneriais.

Kompiuterizuota stebėjimo sistema

Kiekvienas skambutis CHILDLINE užregistruojamas kompiuteryje. Vėliau papildomą informaciją apie paskambinusįjį įveda budintis darbuotojas, ją patikrina koordinatorius. Tęstinę informaciją apie skambinantįjį įveda pats koordinatorius. Kiekvieną dieną informacija apie skambučius ir duomenys apie paskambinusius asmenis perduodami CIF. CIF prižiūri kaip suteikiama pagalba ir prireikus teikia pasiūlymus dėl galimų priemonių. Šią sistemą specialiai tarnybai sukūrė Tata Consultancy Services. Tai – pirmoji kompiuterizuota stebėjimo sistema šalyje. Jos pagalba keliamas tarnybos darbo našumas, kiekvieną dieną tikrinama ir kontroliuojama nemažai skambučių, paskambinusiųjų prašymų, šalinamos darbo spragos. Sukaupta informacija vėliau panaudojama vertinant tarnybos darbą, atliekant specializuotus tyrimus bei rengiant dokumentus. Tai vėliau pastiprins galimybes siekti pasikeitimų politinėje sferoje.

Apmokymų organizavimas ir ryšiai tarp CHILDLINE centrų

Siekiant aptarti bendras CHILDLINE perspektyvas ir sukurti geresnę atmosferą tarp šios organizacijos narių, CIF dažnai organizuoja susitikimus su CHILDLINE organizacijų direktoriais, CHILDLINE koordinatoriais bei personalo darbuotojais.

Bendradarbiavimas tarp panašių miestų

Siekiant palengvinti informacijos keitimosi procesą tarp atskirų miestų, greta vienas kito esantys panašūs miestai užmezga tarpusavio ryšius ir keičiasi detalia informacija apie sukauptą patirtį. Vienas iš pavyzdžių – Chennai ir Coimbatore. CHILDLINE Coimbatore komanda nuvyko į Chennai ir stebėjo, kaip šiame mieste CHILDLINE atsiliepia į skambučius. Vėliau Chennai personalo darbuotojas nuvyko į Coimbatore ir surengė dviejų dienų  apmokymus apie intervencijas.

TYRIMAI IR ĮFORMINIMAS

Pagrindinės, bendradarbiavimo ir paramos organizacijos kiekviename mieste glaudžiai koordinuoja savo veiklą, siekdamos užtikrinti, kad skambučiai būtų reguliariai ir tiksliai aprašomi. Be to, CIF taip pat atsakinga už šias funkcijas:

·   įvairių CHILDLINE darbo metodikų parengimas,

·   miesto organizacijų sąrašo bei detalaus šalies organizacijų sąrašo sudarymas,

·   mėnesinės CHILDLINE ataskaitos rengimas,

·   metinės CHILDLINE ataskaitos rengimas,

·   duomenų analizė bei ataskaitos apie atsirandančias naujas tendencijas, strateginių tyrimų organizavimas konkrečiais klausimais.

Dvisavaitinio dvikalbio biuletenio ,,Hello CHILDLINE" (Sveiki, CHILDLINE) leidyba.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS BEI CHILDLINE TARNYBOS PROPAGAVIMAS

CIF uždavinys – surengti respublikinio masto kampaniją siekiant informuoti vaikus, kitas organizacijas bei bendruomenę apie CHILDLINE veiklą bei vaikų teises. Kuo geriau visuomenė bus informuota ir suvoks vaikų teises, tuo labiau tai paveiks įstatymų leidėjus. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, CIF įdėjo nemažai pastangų bendradarbiaudama su Nacionaline vaikų gynimo iniciatyva (NVGI) ir formuodama CHILDLINE įvaizdį, pasitelkusi socialines marketingo strategijas.

Nacionalinė vaikų gynimo iniciatyva (NICP)

Siekiant padėti vaikui, stokojančiam globos ir saugumo, reikalingos kelios suvienytos struktūros – policija, sveikatos apsaugos, teisės, nepilnamečių inspekcijos, švietimo, transporto, įdarbinimo, žiniasklaidos, telekomunikacijų, verslo organizacijų, atstovų valdžioje struktūros bei mes visi.

Šias suvienytas struktūras kartais reikia padaryti jautresnes  vaikų poreikiams. Jau kurį laiką CHILDLINE rengia specialius apmokymus. Tačiau siekiant efektyvių rezultatų vaiko labui, dirbant kartu, svarbu užtikrinti, kad tokie apmokymai būtų rengiami koordinuotai.

Reaguojant į šį poreikį, parengta kampanija NICP, kurią surengė Socialinio teisingumo ministerija bei CHILDLINE ir buvo sutarta, kad bus glaudžiai bendradarbiaujama su visomis susijusiomis struktūromis, kurias vyriausybė įsteigė vaiko gynimo labui. NICP tikisi tai įgyvendinti rengdama šiose struktūrose dirbančio personalo apmokymus, propaguodama bei informuodama visuomenę bei įtraukdama pačius vaikus sprendžiant tam tikrus klausimus, kurie tiesiogiai pakeis jų gyvenimą ir užtikrins teises. Todėl NICP vadovaujasi šiuo šūkiu: "Kiekvienam vaikui – vaikystę".

Socialinis marketingas

Socialinės rinkodaros uždaviniai yra šie:

·   skelbti telefono numerį 1098 miestuose, kur veikia CHILDLINE,

·   skatinti, kad vaikai/susirūpinę suaugusieji skambintų telefonu 1098,

·   kaupti resursus CHILDINE tarnybai.

Tikslinė socialinio marketingo strategijos grupė visų pirmiausia būtų vaikai, stokojantys globos ir saugumo, susijusios struktūros ir susirūpinę suaugusieji bei verslo organizacijų sektoriaus atstovai.

Tai – esminė veikla kuriant CHILDLINE bendruomenę, steigiant vaiko gynimo organizacijų tinklą Indijoje.

Keletas pavyzdžių iš CHILDLINE Indija tarnybos veiklos

,,Mano draugas Rajeshas susižeidė galvą, o dabar karščiuoja... Ką man daryti?"

14 metų amžiaus berniukas Ahmedas, gyvenantis gatvėje, paskambino CHILDLINE dėl savo draugo Rajesho. CHILDLINE darbuotojas paprašė, kad Ahmedas atvestų Rajeshą į CHILDLINE centrą. Iš čia jis tuojau pat buvo nusiųstas į ligoninę gydymui. Po dviejų dienų pervestas į kitą gydymo įstaigą reabilitacijai. Kai Rajeshas pasveiko, jis norėjo grįžti į gatvę. CHLILDLINE patarė jam nenutraukti ryšių su tarnyba ir priminė, kad jis bet kada gali paskambinti telefonu 1098.

,,Mane muša lazda, negaliu daugiau kentėti"

Aštuonerių metų amžiaus Vinaya paliko namus po to, kai ją keletą kartų smarkiai sumušė mama. Ją surado geležinkelio stotyje, keletas dėmesį atkreipusių keleivių ją perdavė geležinkelio policijai. Tuo metu stotyje dirbantis gydytojas priėmė Vinayą gyventi į savo namus, kur ji atlikinėjo įvairius namų ruošos darbus. Ją nuolatos mušdavo, todėl ji nebegalėjo kentėti, pavogė 60 rupijų ir paliko gydytojo namus. Vėliau ją surado gėlių pardavėjas ir priėmė dirbti pagalbininke. Jai mokėjo po 15 rupijų per dieną. Čia ją nuolat mušdavo lazda. Kartą gatvėje verkiančią mergaitę pastebėjo praeivis ir paskambino į CHILDLINE. Tuomet tarnybos darbuotojai susitiko su Vinaya ir nusivežė ją į prieglaudą, kur jai buvo skirti konsultantai. Vėliau mergaitė pareiškė norinti grįžti pas savo motiną. CHILDLINE surado Vinayos mamą, suteikė jai konsultacijų. Pagalbos tarnyba toliau siekia užtikrinti, kad Vinaya gyventų jaukiai ir laimingai.

,,vakar už ,,wadi" darbą gavau 80 rupijų, kuriuos pasikvietęs draugus išleidau kinui ir bhelpuri..."

13 metų amžiaus berniukas paskambino CHILDLINE tarnybai norėdamas tiesiog pasidalyti savo dienos įvykiais. CHILDLINE pasiūlė Ravi tapti savanoriu darbuotoju, informuoti savo draugus apie CHILDLINE veiklą.

... milijonai vaikų skambins tarnybai CHILDLINE telefonu 1098.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt