Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Aštuntas skyrius

Vaikų ir jaunimo požiūris 

HEREWARD HARRISON

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

Pirminis pagalbos linijos tikslas – pasiūlyti pagalbą, teikti patarimus, apsaugoti vaikus ir jaunimą. Telefono tarnybai netrukus tampa aišku, jog pagalbos teikimo procese, kuomet ir patys vaikai iš dalies diktuoja sąlygas, šiuo gana unikaliu būdu apčiuopiami skirtingi jaunų žmonių išgyvenimai, jausmai ir požiūriai. Tuomet iškyla klausimas – ką (jei apskritai to reikia) daryti su šia unikalia informacija.

Reaguodama į tai ChildLine išplėtė savo pradinius tikslus - teikti vaikams pagalbą ir apsaugoti juos nuo negandų ir pavojų, jų labui rengti specialias kampanijas. Tai, ką vaikai papasakoja ChildLine telefonu yra išplatinama pasitelkus žiniasklaidos priemones, skelbiama šalies ir tarptautinio masto pranešimuose bei svarbiuose dokumentuose ir tyrimų ataskaitose, tuo siekiama ženkliai pakeisti jaunų žmonių likimus ir išgyvenimus. Be to, tobulinant paslaugas, atsižvelgta į jaunimo nuomonę ir pasiūlymus, suteikiama jiems rūpima informacija, kurią jie patys įvertina kaip svarbią.

Švedijoje viskas susiklostė atvirkščiai. BRIS pradėjo savo veiklą nuo visuomeninių kampanijų vaikų teisių klausimais ir tik vėliau pradėjo teikti pagalbą telefonu.

Siekiant panaudoti jaunų žmonių požiūrius ir išgyvenimus, juos vertėtų užfiksuoti pasitelkus nesunkiai naudojamas priemones. Svarbesnius pokalbius reikia aprašyti specialiame blanke (pakartotiniems skambučiams ir kitais ypatingais atvejais gali prireikti detalesnio aprašymo), o jų santraukas galima įvesti į duomenų bazę (žr. aprašymo blankų pavyzdžius 5 priede). Šią informaciją bet kuriuo metu galima lengvai susirasti įvedus tokius paieškos kriterijus, kaip problemos tipas, amžius, lytis, geografinė zona ir t.t. Statistiniai duomenys gali būti naudojami tyrimams, pranešimams žiniasklaidai, kuriant ateities planus, bei planuojant paslaugų plėtrą, finansavimo šaltinių paiešką ir pradėto darbo kokybės bei apimties stebėjimus.

Vaikų požiūrio užfiksavimas telefonu yra ne vienintelis būdas gauti informacijos (jauni žmonės paprastai siūlosi suteikti įvairios informacijos – paklauskite jų patys). Jos dar galima gauti įvairiomis kitomis formomis: laiškais, klausimynais, kurie užpildomi pagalbos kampanijos metu. Pavyzdžiui, mokyklose, ar konferencijose, skirtose jauniems žmonėms, informacija renkama anonimiškais klausimynais, pateiktais tinklapyje (žr. 10 priedą).

Žemiau pateikiame keletą pavyzdžių, kaip vaikų požiūrius galima panaudoti tarnybos darbe siekiant padėti ir apginti jaunus žmones.

Paslaugų tobulinimas

Pagalbos linijos vaikams susilaukė sėkmės, kadangi orientuojasi į jaunų žmonių pageidavimus ir požiūrius. Jeigu tarnybos reakcijos nepatinka ir nepadeda vaikams, jie paprasčiausiai padeda ragelį ir nebeskambina. Pagalbos linija turi išgirsti vaiko nuomonę, stebėti ir vertinti savo darbą bei sekti tendencijas, ar tarnyba tenkina vaikų poreikius. ChildLine (D. Britanija) darbui ypač pasitarnavo jaunų žmonių išreikšti pageidavimai ir nuomonės, gautos diegiant papildomas paslaugas. Į šį sąrašą taip pat galima įtraukti specialias pagalbos linijas (žr. 6 skyrių), Freepost paslaugas bei CHIPS (ChildLine ir mokyklų partnerystė), bendraamžių rėmimo programa, sudaryta reaguojant į tūkstančių pluošto elektroniniu paštu atsiųstų laiškų bei atsiliepimų, gautų iš jaunimo kitomis formomis, siekiant pasiūlyti alternatyvias bendravimo su vaikais ir jaunimu priemones, BRIS Sweden sukūrė savo tinklapį (www.bris.se).

Informacija

Jauni skambinantieji dažnai prašo informacijos tokiomis temomis kaip prievartos naudojimas, priekabiavimas, narkotikai, mitybos problemos, stresas prieš egzaminą, nėštumas, nelaiminga meilė, bėgimas iš namų bei savižudybė. Vienais atvejais to gali būti prašoma kaip dalies visos pagalbos, kitais atvejais tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios vaikai skambina į tarnybą. Jaunimo pageidavimu, populiariausias temas ChildLine išspausdino informaciniuose bukletėliuose, kurie dalinami arba išsiunčiami pagal atskirą prašymą. Didėjant jaunųjų interneto vartotojų skaičiui, ši informacija jų pačių patogumui šiuo metu publikuojama ChildLine tinklapyje (www.childline.org.uk). Informacija kartu su ,,Agony page" taip pat teikiama jauniems žmonėms jų pačių leidžiamame žurnale CHIPS CHAT , kuris yra dalis ChildLine bendraamžių rėmimo programos mokykloms.

Strategija ir tyrimai

Istorijos, kurio papasakojamos pagalbos linijai, yra pagrindinė tyrimų, ataskaitų bei strategiškai svarbių dokumentų dalis. Nuo 1986 metų, įsteigus tarnybą, ChildLine ėmė pastoviai ruošti ataskaitas, kad galėtų reaguoti į visus svarbius strateginius klausimus, susijusius su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais vaikais (žr. 6 priedą leidiniams). Šiuos tikslus pavyko įgyvendinti, kadangi iš anksto buvo surasta lėšų kiekvienam projektui, personalo skaičius nebuvo per didelis, sutaupyta pinigų vietinėje leidyboje. Tiek tarnybos darbuotojams, tiek vaikams buvo nepaprastai džiugu matyti leidiniuose atspausdintus jų pokalbius ir darbus.

Atliekant tyrimus, ChildLine naudoja kai kurių skambučių visą neiškarpytą aprašymą bei laiškus, tačiau dažniau pasitelkia trumpas, kompiuteriu įrašytas pokalbių ištraukas, kad galėtų susidaryti platesnį vaizdą apie šimtų vaikų nuomonę ir išgyvenimus. Toks duomenų panaudojimo būdas padeda prireikus greitai parengti trumpas apybraižas ir rekomendacijas, kuomet žiniasklaida bei Vyriausybė skiria labai nedaug eterio laiko. Ši informacija taip pat buvo papildyta medžiaga, gauta atlikus jaunų žmonių apklausą, vykdant ChildLine programas mokyklose, pavyzdžiui, ,,Su kuo jūs kalbėtumėte apie savo bėdas? (žr. Pokalbiai su vaikais apie prievartą, 6 priedas). Visa informacija pateikiama ypač rimtai atsižvelgiant į vaikų privatumą, paslaptyje išsaugojant pasakojimų autorių vardus, kiek įmanoma, iš anksto paprašant leisti naudoti konfidencialius skambučių bei laiškų įrašus.

Žiniasklaida

Beveik kiekviena pagalbos linija siekia pasinaudoti žiniasklaida – spauda, radiju, televizija, kad galėtų viešai padiskutuoti apie jaunų žmonių požiūrį ir poreikius, arba tokiu būdu reaguoti į prašymą pateikti daugiau informacijos. Tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, kadangi pagalbos linijai atstovaujančių suaugusių žodžiai gali būti neteisingai panaudoti arba iškraipyti taip, kad jie netarnautų vaikų interesams. Egzistuoja įvairūs būdai, kaip išvengti šios problemos: vienas jų – visuomet kalbėti iš jaunų žmonių perspektyvos, turint omenyje jų požiūrius ir išgyvenimus, tam pasitelkus jų pačių pasakytus žodžius rašytine ar verbaline forma. Kitas būdas – parengti įvairius žmones, įskaitant ir pačius tarnybos darbuotojus bei vaikus, kad šie galėtų kalbėti gyvai,  vadovaudamiesi savo patirtimi.

Dirbant su žiniasklaida ypač naudinga peržvelgti tam tikra tema įvykusius pokalbius su vaikais. Tai galima padaryti dviem būdais: skelbiant statistinius duomenis apie vaikų, besikreipiančių dėl juos ištikusių bėdų ar skriaudų amžių ir lytį arba tiesiog atpasakojant jų istorijas ir tokiu būdu iliustruojant esančių problemų rūšis, pavyzdžiui, rasinių mažumų skriaudimą. Žiniasklaidos pagalba skelbiamos nuomonės bei rekomendacijos privalo remtis jaunų žmonių, o ne prastai informuotų  suaugusiųjų žodžiais. Tiek personalui, tiek savanoriams (net patiems jauniesiems pašnekovams), siekiant tarnybos darbuotojus išmokyti kalbėti iš jaunų žmonių, besikreipiančių į pagalbos liniją perspektyvos, labai pravartu dalyvauti specialiuose darbo su žiniasklaida apmokymuose.

Finansavimo šaltinių ieškojimas

Pagalbos vaikams procese duomenų rinkimas yra taip pat svarbus tarnybos išlikimui ir plėtrai kaip ir kasdienis tarnybos darbas ir atstovavimas vaikų nuomonei. Nėra jokio galingesnio būdo pritraukti finansinę paramą, nei pačių vaikų istorijos. Siekiant pritraukti finansavimą bei pateisinti valstybės ar kitų fondų paramą, pagalbos linija turi įgyti patikimos organizacijos reputaciją ne tik vaikų bei jaunimo, tačiau ir suaugusiųjų akyse. Prašymai finansuoti bei fondams skirtos ataskaitos, kuriose paaiškinama, kaip panaudota finansinė parama, yra iš esmės paremti vaikų atsiliepimais bei pagalbos linijos atsakymais į juos. Svarbu yra kažkaip susieti pagalbos susilaukusius vaikus ir rėmėjus, kurie sudarė sąlygas dirbti.

Pasitelkusi jaunų žmonių požiūrius ir išgyvenimus, pagalbos linija formuoja į vaiką orientuotų atsakymų bei paslaugų sistemą, rengia įvairias akcijas vaikų labui ir tokiu būdu stengiasi įgyti lėšų, o surinktą informaciją panaudoja savo organizacijos, kaip pagalbos vaikams ir jauniems žmonėms institucijos darbo tobulinimui.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt